Video's/artikels over onze werking zie informatie.

 

Verstandig anders maar

met respect voor traditionele waarden!

van kleuter tot zesde leerjaar

 

Het ervaringsgericht leren stimuleert het welbevinden, de motivatie en de betrokkenheid van elk kind bij het verwerven van kennis en vaardigheden.

Bij ons op school voelen kinderen zich goed. Ze komen graag naar school, krijgen inspraak en zijn betrokken bij alles wat er op school gebeurt.

 

Via onze zes pijlers en specifieke werkvormen worden de ontwikkelingsdoelen nagestreefd en de eindtermen bereikt.

 

De praatrondes 

De kinderen komen dagelijks samen om gedachten en ervaringen uit te wisselen. Tijdens deze momenten plant en evalueert de klasgroep de activiteiten en werken ze samen projecten uit.

 

 

 

 

Het cognitief proces 

Is het moment waarop aan de klasgroep nieuwe leerstof wordt aangeboden en waarbij kinderen op een interactieve manier zich de nieuwe leerstof gaan eigen maken. Wat je zelf ervaart onthoud je beter!

Wij doen dit proces in drie stappen:

-klassikaal aanbieden (instructiemoment)

-individueel of in groep uitproberen (doefase)

-toepassen in werkschriften en groepswerken (controlefase)

 

 

Contract- en hoekenwerk 

Voor elke leerling werken we een apart activiteitenpakket uit. Voor de afwerking van het pakket krijgen de kinderen een bepaald deel van de klastijd ter beschikking.

Zelfstandig of in groep mogen ze zelf beslissen over de volgorde van de verschillende activiteiten en de duur ervan via het planningsbord.

 

   

 

Projectwerk

Via een aaneenschakeling van gemotiveerde activiteiten kunnen de kinderen een stuk realiteit exploreren.

Zij krijgen antwoorden op vragen, problemen en thema’s die hen sterk aanspreken en deze werken we samen met hen uit.

 

 

 

Ateliers

Tijdens de ateliers hebben de kinderen de keuze uit een aanbod van activiteiten die de talenten van de kinderen extra in de verf zetten.

Hierbij krijgen ze een bijzondere begeleiding en een uitgebreid aanbod aan materialen.

 

 

 

 

Vrije keuze activiteiten 

Kinderen kunnen kiezen uit een relatief ruim en op hun behoeften afgestemd aanbod.

De samenhorigheid, de hulpvaardigheid, de motivatie, de creativiteit, de interesses voor de verschillende activiteiten,… wordt ongelooflijk geprikkeld. 

 

 

 

 

 

Kwaliteiten

Wij willen dat alle kinderen zich goed voelen op school en graag leren. 

 

 • Kinderen willen ontdekken, zijn nieuwsgierig. Ze leren ontzettend veel als de inhoud uit hun ervaringen komt.
 • De kinderen leren ondernemen. Regelmatig laten we de klas achter ons en gaan we op     ontdekking in de wereld.

 

 

 

Met onze drie logo’s en twee groene vlaggen zijn we uitgeroepen tot officiële MOS-school.

 • De kinderen bouwen kampen, leren recycleren en tonen respect voor de natuur
 • Regelmatig activiteiten in onze openluchtklassen.
 • We willen gezonde kinderen: fruit en gezonde hapjes en drankjes, tijdens de winterperiode verse soep door het oudercomité.
 • Vanaf de 1ste kleuterklas is er een turnleerkracht.
 • Zwemlessen vanaf de 3de kleuterklas

 

 

 

We willen kwaliteiten en talenten van het kind benadrukken. 

 • Elk kind is voor ons een wonder. We kijken naar de talenten van elk kind.
 • Het accent niet alleen op kennis. Ook op creativiteit, samenwerken, zelfstandig werken en leren van elkaar.
 • Met de project Dirk & Dolly (kleuters) en Ben Correct (lager) werken we rond emotionele en sociale vaardigheden.
 • We hebben een enthousiast team met enorme inzet.
 • Elke week hebben we overleg om samen te werken over de klassen heen.
 • Tweewekelijks teamoverleg om snel en blijvend in te spelen op de noden van elk kind, ook uw kind.

 

We laten kinderen evolueren van klein wonder naar een beetje wijs.

 • We spelen in op zinvolle vernieuwingen binnen het onderwijs en de maatschappij.
 • Leerkrachten volgen regelmatig bijscholingen.
 • Leerkrachten zijn naast leerkracht ook begeleider, opvoeder, mentor en nog veel    meer. Ze hebben ervaring met project-, contract- en hoekenwerk en gebruiken    eigentijdse handboeken en methodes.
 • Vanaf de kleuterklas zijn er computers en internet aanwezig. In de kleuterklas      en alle klassen van het lager is er een smartboard. Het 5e en 6e leerjaar werkt met tablets.
 • Informatica wordt zo geïntegreerd in alle lessen

 

 

Wij willen mondige kinderen die begrip en respect hebben voor iedereen. 

 • We zijn een open school waar kinderen, leerkrachten en ouders belangrijk zijn.
 • In de praatrondes vertellen kinderen wat hun bezig houdt. Ook de kleinste kleuters. Hier groeien ideeën voor projecten, praten ze conflicten uit en zoeken antwoorden op vragen die hen bezig houdt.
 • In de kinderraad doen ze voorstellen en bouwen ze mee aan ‘hun school’
 • Elke maand is er een Wonderwijzer (schoolkrant). Leerkrachten en leerlingen vertellen hier over de gebeurtenissen en wat komen gaat in hun klas en op school.
 • Onze ouders worden nauw betrokken bij het schoolgebeuren. Van engagement in het oudercomité, de schoolraad en de werkgroepen tot hulp bij activiteiten in de klas. Samen nemen we de verantwoordelijkheid voor het leren en evolueren van uw kind.

 

En dan moeten we je zeker nog iets vertellen over:

 • Klassen met  maximumcapaciteit.
 • Projectklas voor kinderen met een leervoorsprong.
 • Open school met praatrondes, kinderraad, MOS-raad, oudercomité, schoolraad, ouderwerkgroepen.
 • Mondiale projecten: de wereld in de klas.
 • Regelmatige uitstappen met integratie naar de klaspraktijk.
 • Reporters van de week in onze maandelijkse schoolkrant "De Wonderwijzer".
 • Initiatie Frans vanaf de 2de kleuterklas t.e.m. het 3de leerjaar.
 • Frans vanaf het 4de leerjaar. Initiatie Engels in het 6de leerjaar.
 • Filosoferen met kinderen.
 • Om de twee jaar bos- of zeeklassen geïntegreerd in onze themawerking.
 • Kindvriendelijke klaslokalen met aangepast ervaringsgericht materiaal.
 • ICT: Nieuwe computerklas voor groepsactiviteiten. Smartbord bij de kleuters en alle klassen van het lager. Tablets in 5de en 6de leerjaar.
 • Leuke speelplaats met veel groen, speeltoestellen, speelkoffers, voetbalvelden.
 • Aandacht voor zorg met wekelijks overleg.
 • Veel aandacht voor het goed gevoel van elk kind en onmiddellijke aanpak van pestgedrag.
 • Optimale samenwerking met CLB en externen.
 • Klasinterne en -externe remediëring door taakleerkracht en zorgcoördinatoren.
 • Sportactiviteiten binnen en buiten de schooluren.
 • Jaarlijks toneelvoorstellingen voor elke klas.
 • Techniekklas voor technologische activiteiten.
 • Om de veertien dagen zwemonderricht vanaf de 3de kleuterklas.
 • Samenwerking met gemeentelijke instanties: buitenschoolse opvang, sportdienst, cultuurdienst, sportdienst, BIB.
 • Eigen schoolbus.
 • Verkeersveilige schoolomgeving met ruime parking voor de ouders en een ‘kiss and ride-zone’