Wonderwijs in de media (klik op de foto om het bericht te bekijken)

yes afgestudeerd 2018: Leerlingen 6de leerjaar brengen hun zelfgeschreven afscheidslied op de proclamatie.

DSC 0214 2 Film 2018: Kinderen en ouders doen samen een Djembé optreden op de speel-doe-dag.

FRANS 1 Film 2018: Radio 2 op bezoek tijdens de Franse les.

STEM 1 Film 2018: Opname Provincie Limburg tijdens de nascholing STEM waar onze leerkrachten van de 3de graad en directie aanwezig waren.

MOS 1Artikel 2017: Provincie Limburg publiceert foto's van onze school in hun maandelijks tijdsschrift. 

  verkeerseducatie 1Film 2017: Het Belang van Limburg op bezoek tijdens de lessen rond verkeerseducatie.

braingym 1 Film 2012: Karrewiet filmt onze Braingym-sessie.

braingym 2 Artikel 2008: TVL publiceert online artikel Braingym.                       

School en bestuur

Op het lokale niveau wordt Basisschool Wonderwijs bestuurd door de directie, bijgestaan door een schoolraad. Deze schoolraad wordt verkozen. Zij bestaat uit drie personeelsleden, drie ouders en twee gecoöpteerde leden. Op een hoger niveau is er de scholengroep.

Basisschool Wonderwijs
GO! Basisschool van de Vlaamse Gemeenschap

Hameestraat 11
3570 Alken
Tel : 011 31 26 83
Fax : 011 59 35 12
Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website : www.bswonderwijs.be

Scholengroep 16 - GO! NEXT.
Armand Hertzstraat 2
35OO Hasselt
Tel : 011 85 87 50

 

 

 

 

 

 

 

 

Het pedagogisch project van onze school

 

Wij hebben een eigen pedagogisch project. Dit project is gericht op een totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk aan ons toevertrouwd kind. Ons pedagogisch project is bijzonder, maar past binnen het project van het Gemeenschapsonderwijs. Wij leggen echter duidelijk eigen accenten. Om dit pedagogisch project in praktijk te kunnen waarmaken is relatieve kleinschaligheid een noodzaak. Daarom wordt het aantal leerlingen op klas- en schoolniveau beperkt.

Ter informatie geven wij hierna ook de kernpunten van het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs. Het Gemeenschapsonderwijs gaat ervoor kinderen op te voeden die ...

 1. Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid.
 2. Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.
 3. Mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken.
 4. Intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor studie en vorming.
 5. Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.
 6. Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden.
 7. De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.

 

De schooluren

8u30 tot 10u10
10u10 tot 10u25 speeltijd
10u25 tot 12u05

13u05 tot 13u55
13u55 tot 14u10 speeltijd
14u10 tot 15u00

Op woensdag eindigt de schooltijd om 12u05, er is toezicht tot 12u20. Verder is er toezicht vanaf 8u15 's ochtends, en tot 15u15 's avonds. Voor en na deze uren kunnen kinderen terecht in de buitenschoolse opvang.

 

 

 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door "’t Molentje", Papenakkerstraat 5 te Alken, tel. 011/59 06 70 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Onze kinderen kunnen hier opgevangen worden vanaf 7u00 's ochtends, en 's avonds tot 18u30. De begeleiders van 't Molentje brengen onze kinderen om 8u15 naar de school en halen de kinderen af om 15u15. Kinderen die om 15u15 niet afgehaald werden door de ouders, worden door de begeleiders van 't Molentje opgevangen in de naschoolse opvang. Voor de buitenschoolse opvang dient een bijdrage betaald te worden. Voor meer inlichtingen hierover verwijzen we je naar ’t Molentje.

 

Leerlingenvervoer

Onze school voorziet leerlingenvervoer, met een eigen schoolbus, van en naar de school. Dit vervoer wordt georganiseerd volgens de richtlijnen verstrekt door het Ministerie van Onderwijs. Voor kleuters is dit vervoer gratis. Lagere schoolkinderen die verder dan 4 km van de school wonen, kunnen eveneens gratis gebruik maken van dit vervoer als hun woonplaats niet dichter bij een andere school van het GO! gelegen is. Indien een lagere schoolkind op minder dan 4 km van de school woont, moet voor dit vervoer een bijdrage betaald worden. Deze bijdrage wordt jaarlijks, bij het begin van het schooljaar, meegedeeld.

Oudercontacten

 • Iedere week worden alle ouders geïnformeerd over hetgeen er in de school leeft, via onze schoolkrant "De Wonderwijzer".
 • Elke leerkracht organiseert in de loop van de maand september of oktober een klasvergadering. Hierop worden alle ouders van de klas uitgenodigd. Op deze vergadering wordt er verslag uitgebracht over de werking en de plannen van de klas.
 • Vier maal per schooljaar (voor de herfstvakantie, voor de kerstvakantie, voor de paasvakantie en op het einde van het schooljaar) krijgt ieder kind een rapport mee. Ouders kunnen dit rapport vier maal per schooljaar (voor de herfstvakantie, de kerstvakantie en op het einde van het schooljaar) tijdens de oudercontacten bespreken. Voor de kleuters worden er drie oudercontacten georganiseerd. (voor de kerstvakantie, voor de paasvakantie en voor de grote vakantie)

Ouderwerking

Ouders engageren zich in onze klassen. Dit lazen jullie misschien al. Als ouder kan je je kind op de voet volgen door je in te zetten tijdens niveaulezen, creatieve en muzische activiteiten, uitstappen enz. Wil je graag af en toe toezicht houden, dan kan dit 's middags op de speelplaats. Spring je liever binnen om bij een project of een klus de handen uit de mouwen te steken, dan kan dat ook. Je bent welkom!
Wil je je voor de school inzetten dan kan dit in ons oudercomité of in de schoolraad. Ons oudercomité herbergt ouders en sympathisanten die zich vooral inzetten om via feesten en evenementen wat extra geld in het laatje te brengen. Hiermee kunnen vervolgens projecten die onze kinderen ten goede komen gefinancierd worden. De schoolraad bestaat uit drie leerkrachten, twee ouders en twee gecoöpteerde leden (gecoöpteerde leden kunnen gewone mensen zijn, die zich willen inzetten voor de school). De schoolraad geeft de directie en het team adviezen over te nemen beslissingen, over bij te sturen activiteiten, enz.

 

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Op 1 september 2000 werden de taken die voorheen door een PMS uitgeoefend werden toevertrouwd aan een CLB. Onze school werkt hiervoor samen met het CLB van het Gemeenschapsonderwijs te Hasselt:

CLB van het GO!

Luikersteenweg 56
3500 Hasselt
Tel : 011/22 17 38

 

 

 

Afspraken

 • Algemeen
  • Wij brengen respect en begrip op voor anderen en hebben eerbied voor de natuur en de materialen waarmee we werken.
  • Wij luisteren naar wat anderen te zeggen hebben.
  • Bij het vertolken van onze mening verzorgen we ons taalgebruik en zijn we altijd beleefd.
  • Wij zorgen ervoor dat onze school en klassen ordelijk zijn.
 • In de school
  • De kinderen blijven op het schoolterrein en leven de in de klas- en kinderraad gemaakte afspraken na.
  • Afval wordt gescheiden verzameld. Er zijn aparte vuilbakken voor papier, plastiek, GFT-afval en restafval.
  • Om afval te beperken vragen we om geen blik en geen brikverpakkingen mee te brengen. Boterhammen doe je in een brooddoos en niet in aluminiumfolie of in een plastic zak. Feesten vormen hierop een uitzondering.
  • Wij brengen geen snoep of drank met prik mee naar school. Ook hier kunnen feesten een uitzondering vormen.
  • In onze school is er mogelijkheid tot ophangen van affiches en mededelingen. Dit wordt gevraagd aan de directie.
  • Wij brengen geen zakmessen, walkmans, gameboys, e.d. of geld mee naar school (tenzij dit door een leerkracht gevraagd werd).
 • In de klas
  • De kinderen mogen in of uit een klas als een leerkracht de toestemming daarvoor geeft.
  • Als het belsignaal gaat, begeven de kinderen zich rustig naar hun rij, om nadien gezamenlijk naar de klas te gaan.
  • De kinderen leven de afspraken, gemaakt op de kinder- en klasraad, na.
 • Bij buitenschoolse activiteiten
  • Wij zorgen ervoor dat we steeds bij de groep blijven en leven de gemaakte afspraken na.
  • Van elke buitenschoolse activiteit worden de ouders op de hoogte gebracht.

Huiswerk, agenda en rapporten

Iedere leerkracht beslist wanneer en aan welke kinderen huiswerk gegeven wordt. Bij voorkeur wordt er, vooral in de lagere leerjaren, geen huiswerk gegeven op een woensdag of een vrijdag. In elke klas van de lagere school wordt een agenda gebruikt. In alle klassen van het lager worden, ter voorbereiding op het middelbaar, lessen en taken geschreven op de dagen dat deze afgewerkt moeten zijn. Vier keer per schooljaar (voor de herfstvakantie, voor de kerstvakantie, voor de paasvakantie en op het einde van het schooljaar) krijgt ieder kind een rapport mee naar huis. Dit rapport kan met de klastitularis drie maal per schooljaar (voor de herfstvakantie, voor de paasvakantie en op het einde van het schooljaar) tijdens de oudercontacten besproken worden. Ouders kunnen echter steeds op andere momenten, op eenvoudige afspraak, de evolutie van hun kind bespreken met een leerkracht.

Getuigschrift basisonderwijs

Vermits onze school, Basisschool Wonderwijs, voldoet aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 45 en 62 van het Decreet Basisonderwijs, kan de klassenraad een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan de regelmatige leerlingen uit het lager onderwijs.

Lichamelijke opvoeding

Alle kinderen, ook de kleuters, krijgen wekelijks lichamelijke opvoeding. Bovendien gaan alle lagere schoolkinderen en de kleuters van de 3de kleuterklas zwemmen.

Godsdiensten en niet-confessionele zedenleer

Ouders met een kind in de lagere school kunnen voor hun kind(eren) kiezen tussen verschillende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer.

Bijdragen

Basisonderwijs is gratis. Nochtans mag voor bepaalde activiteiten een bijdrage gevraagd worden (Omzendbrief BaO 2002/3). De materialen die nodig zijn om de eindtermen te bereiken worden kosteloos aangeboden. Als ervaringsgerichte, levensechte en open school laten wij klas en school regelmatig achter ons om ondernemingsgezind op ontdekking te gaan in de wereld. Het is vooral voor deze activiteiten dat wij een bijdrage vragen. Om u een idee te geven van het hiervoor geraamde budget kan u ons schoolreglement raadplegen op pagina 18.

Vakanties en vrije dagen

De vakanties en vrije dagen worden elk schooljaar, in de loop van de maand september, aan alle ouders meegedeeld via smartschool.

Schoolreglement

Bij elke nieuwe inschrijving of indien er een aanpassing is, kunnen de ouders het schoolreglement online raadplegen. Hierin kan u uitgebreide informatie en afspraken vinden.